Verksamhetsberättelse 2015

Publicerad
2016-04-24 14:31:24
Skribent
Estelle Naumburg

Svenska Barnläkarföreningens intresseförening: Barn och Läkemedel

Svenska Barnläkarföreningen

2016-04-03

 

Verksamhetsberättelse 2015

Föreningen bildades augusti 2014 med en interminstyrelse, och sedan första årsmötet den 23 April 2015 har föreningen en permanent styrelse:

Ordföranden: Estelle Naumburg. Vice ordföranden: Anders Rane. Sekreterare: Jenny Kindblom. Vetenskaplig sekreterare: Katarina Wide. Kassör: Synnöve Lindemalm. Ledamöter: Elisabeth Norman, Gustaf Fjärtoft, Christiane Garnemark.

Föreningen har 72 medlemmar (inkl styrelsen).

Styrelsen har haft 5 möten under 2015, årsmötet medräknat.

Rapport från kassör:

Saldo vid start: 0 kr

Summa in: 60100 kr

Summa ut: 25775 kr

Årets resultat: 35168 kr

 

Saldo vid slut: 35168 kr

 

Verksamhet under 2015:

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra yrkesgrupper med intresse och engagemang för läkemedel och läkemedelsutveckling för barn och ungdomar. Under året har föreningen arbetat med att formulera mål och stadgar, samt att verka enligt dessa.

Mål:

Föreningens syfte är att främja intresset och kunskaper om läkemedel och utvecklingen av läkemedel för barn och ungdomar. Föreningen syftar också att sprida kunskap om behovet av säkra läkemedel för barn och ungdomar inom kliniska och vetenskapliga verksamhetssfären och till allmänheten. Föreningen verkar för att underlätta läkemedelsutvecklingen genom nätverk förankrade inom berörda delar av sjukvården, i Sverige, Norden och internationellt.

Föreningens mål är att verka för läkemedel för barn och unga med utbildning, som kompetensresurs och utvecklande av nätverk för läkemedelsutveckling.

För föreningens stadgar, vgs hemsidan.

Under året har föreningen haft följande aktiviteter:

Utbildning:

Föreningen har i samarbete med GRIP (Global research in peadiatrics) anordnat en endagskurs i Stockholm 2015-10-01.

Symposium och kurs anordnas på Barnveckan 2016.

Möjlighet att följa en webinar-kurs via NIH”Principles of Pediatric Clinical Pharmacology Webinar Series”.

Kunskapsresurs och representation:

Föreningen har representanter vid Läkemedelsverkets expertgruppsmöten, senast november 2015 om neuroleptika.

Föreningen har representation i styrelsen för ESDPPP (European Society for Developmental, Perinatal, Pediatric Pharmacology).

Publikationer: Föreningen har under året medverkat med artiklar i Läkartidningen, Dagens medicin och Barnläkaren.

Nätverk för läkemedelsutveckling

Föreningen har under året medverkat i det nordiska nätverket för läkemedelsutveckling; NordicPedMed. Kontakter har tagits med socialdepartementet och med regeringens nationella samordnare för life science, i syfte att få en avsiktsförklaring av det nationella nätverksbyggandet (nödvändigt för det europeiska samarbetet). Föreningen har också varit med i den europeiska ansökan till Ecrin (European clinical research infrastructure network) tillsammans med flera europeiska länder.

Föreningen har vidare arbetat nationellt för att få ett svenskt nätverk, SwePedMed till stånd. Besök vid vetenskapsrådets samordning för kliniska studier har skett, och en ansökan har skickats in. Vidare har föreningen ordnat informationsmöte för läkemedelsverket och LIF (Branschförening för de forskande läkemedelsföretagen).

Tre förfrågningar om läkemedelsprövning har hittills förmedlats via SwePedMed.

 

 

Estelle Naumburg

Ordföranden

 

forum Kommentarer

Kommentera