Verksamhetsberättelse 2016

Utskriftsvänlig version

Styrelsen bestod av

Ordföranden: Estelle Naumburg. Vice ordföranden: Anders Rane. Sekreterare: Jenny Kindblom. Vetenskaplig sekreterare: Katarina Wide. Kassör: Synnöve Lindemalm. Ledamöter: Elisabeth Norman, Gustaf Fjärtoft, Christiane Garnemark.
Föreningen har 75 medlemmar (inkl styrelsen), vilket innebär att tre nya medlemmar tillkommit under året.
Styrelsen har haft sex möten under 2016 och ett årsmöte.

Rapport från kassör

Saldo vid start: 35 168 kr
Summa inkomster: 93 900 kr
Summa utgifter: 113 616 kr
Årets resultat: -19 716 kr

Saldo vid årets slut: 15 451 kr

Verksamhet under 2016

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra yrkesgrupper med intresse och engagemang för läkemedel och läkemedelsutveckling för barn och ungdomar. Under året har föreningen arbetat med att fortsätta arbetet med utbildning, svarat på remisser och arbetat med nätverksbildade för läkemedelsutveckling för barn.

Under året har föreningen haft följande aktiviteter

Utbildning:
Föreningen har i samarbete med GRIP (Global research in peadiatrics) anordnat en tvådagskurs i Stockholm 2016-10-13–14.
Symposium och kurs anordnades på Barnveckan 2016.

Kunskapsresurs och representation:
Föreningen har representanter vid Läkemedelsverkets expertgruppsmöten.
Föreningen har representation i styrelsen för ESDPPP (European Society for Developmental, Perinatal, Pediatric Pharmacology).
Remiss:
Föreningen har fått och svarat på en remiss under året;
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedels¬prövningar, Ds 2016:11 (Gem 2016/0165)

Nätverk för läkemedelsutveckling
Karolinska Trial Alliance har möjliggjort att nätverket SwedPedMed kommer att starta under 2017, med syfte att så snart som möjligt bli ett nationellt nätverk. Föreningen har under året medverkat i det nordiska nätverket för läkemedelsutveckling; NordicPedMed, med flera möten och i syfte att i ett nordiskt samarbetsprojekt söka den stora EU-bidraget för förbättrad läkemedelsutveckling till barn.
SwedPedMed har erhållit ett litet bidrag, i samarbete med den europeiska ansökan till Ecrin (European clinical research infrastructure network), för att utveckla nätverket i Sverige.
Två förfrågningar om läkemedelsprövning har förmedlats via BOL (SwedPedMed) under 2016.

Estelle Naumburg
Ordföranden


access_time 2017-05-22 10:13:19