Stadgar

Stadgar för Svenska Barnläkarföreningens Intresseförening för Barn och Läkemedel

Uppdaterat 30 sept 2022

§ 1. Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra yrkesgrupper med intresse och engagemang för läkemedel och läkemedelsutveckling för barn och ungdomar. Föreningen är en ideell allmännyttig intresseförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF).

§ 2. Föreningens syfte är:

  • Att främja intresset och kunskaper om läkemedel för barn och ungdomar
  • Att främja utvecklingen av läkemedel för barn och ungdomar både avseende nya läkemedel eller nya indikationer för gamla läkemedel.
  • Att sprida kunskap om behovet av säkra läkemedel för barn och ungdomar inom kliniska och vetenskapliga verksamhetssfären och till allmänheten.
  • Att underlätta läkemedelsutvecklingen genom nätverk förankrade inom berörda delar av sjukvården.
  • Att underlätta bildandet av lokala plattformar i sjukvården för sådan utveckling.
  • Att stödja och samordna nätverk verksamma i Sverige, Norden och internationellt
  • Att utgöra remissinstans inom BLF för frågor rörande läkemedelsutveckling inom barn- och ungdomsmedicin.

§ 3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 4 veckor i förväg. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt. Medlemmar kan ge en annan medlem i föreningen skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe.

§ 4. Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, samt minst tre övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för två år. Styrelsens sammansättning bör i görligaste avspegla en geografisk spridning över Sverige. 50% av styrelsens medlemmar måste vara närvarande för att styrelsen skall anses beslutsmässig.

§ 5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid årsmötet. Verksamhetsåret skall vara samma som räkenskapsåret, dvs från innevarande års årsmöte till nästa års årsmöte.

§ 6. En valberedning bestående av två personer utses årligen vid årsmötet. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

§ 7. Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

§ 8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLFs styrelse och används i enlighet med föreningens ändamål och bidragsgivares anvisning.

§ 9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet

§ 10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen. Medlemsförteckningen bör uppföras kategorivis och uppdateras minst en gång årligen.

§ 11 Intresseföreningen skall hålla minst ett sammanträde per år vilket företrädesvis sker på barnveckan (BLFs årsmöte). Därtill kommer det antal medlemsmöten och styrelsemöten som styrelsen anser nödvändiga.

§ 12. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmarna senast 4 v före årsmötet. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF.

 

 


access_time 2022-09-30 17:15:09